Praktické lékárenství, 2016, číslo 1

Slovo úvodem

Slovo úvodem

Pavel Grodza,

Prakt. Lékáren. 2016; 12(1): 3

Aktuální farmakoterapie

Terapie psoriázy

Therapy of psoriasis

Iva Obstová

Prakt. Lékáren. 2016; 12(1): 12-15

Článek se věnuje současným možnostem zevní léčby, fototerapie a systémové terapie psoriázy, včetně jejich indikací a kontraindikací. Kromě toho vysvětluje nutnost dodržování zásad zdravého životního stylu.

ADHD v dětství, dospívání a dospělosti

ADHD in childhood, adolescence, and adulthood

Ivo Paclt

Prakt. Lékáren. 2016; 12(1): 16-17

Článek přináší přehledné informace k problematice ADHD, respektive hyperkinetické poruše chování a poruše pozornosti, DSM–V, ICD–10. Základní porucha je porucha pozornosti, která je podmíněná biologicky (geneticky nebo perinatálně). Tyto etiologické faktory způsobují relativně přesně definovanou vývojovou změnu CNS, která se týká zejména prefrontální kůry a bazálních ganglií, je provázena deficitem transmiterů dopaminu a noradrenalinu a tento deficit je velmi úspěšně korigován podáním stimulancií nebo atomoxetinu. Vývojová problematika je definována různými trajektoriemi ústupu příznaků, z nichž některé jsou pouze hypotetické...

Nové pokroky v léčbě glaukomu

New advances in the treatment of glaucoma

Helena Štrofová, Hana Pešková

Prakt. Lékáren. 2016; 12(1): 18-25

Glaukom je chronická, progresivní a ireverzibilní optická neuropatie, spojovaná se zvýšením nitroočního tlaku, při níž dochází k úbytku gangliových buněk sítnice a jejich axonů, které tvoří zrakový nerv. Klinicky se projeví charakteristickými defekty zorného pole odpovídajícími rozložení nervových vláken. Glaukomy dělíme dle etiopatogeneze na primární a sekundární. V tomto článku zmiňujeme glaukom obecně, primární glaukom, akutní glaukomový záchvat a dále diagnostiku a terapii glaukomů.

Jaké máme v současné době možnosti ovlivnění imunity v běžné klinické praxi

What are the current options for affecting immunity in routine clinical practice?

Jaromír Bystroň

Prakt. Lékáren. 2016; 12(1): 95-99

Autor podává přehled současných možností imunomodulační léčby v běžné klinické praxi. Rozděluje je na přípravky, které se uplatňují především protizánětlivě až imunosupresivně, imunosubstitučně a imunostimulačně a v závěru komentuje současný stav volně prodejných přípravků na „povzbuzení imunity“ z pohledu medicíny založené na důkazech.

Fytoterapie

Nežádoucí a toxické projevy předávkování běžnými rostlinnými drogami - II.

Adverse and toxic effects of standard herbal drug overdose - II.

Jan Martin, Denisa Martinová

Prakt. Lékáren. 2016; 12(1): 30-32

Tento článek navazuje na předchozí díl z čísla 5 (Prakt. lékáren. 2014; 10(5): 190–192) a zabývá se zhodnocením rizik užívání běžných léčivých rostlin. Pacienti si mnohdy tato rizika neuvědomují a domnívají se, že účinek rostlinných drog znásobí zvýšením dávky. U některých rostlinných drog je tak možné dosáhnout i toxických hladin obsahových látek. Tento druhý díl článku zahrnuje toxické projevy ginkga, senny, tea tree a ženšenu.

Farmaceutická technologie

Nové možnosti léčby eozinofilní ezofagitidy pomocí magistraliter připravovaného léčiva

New options for treating eosinophilic esophagitis by using compounded medication

Alena Menclová, Michal Hojný, Martina Dulavová, Martina Drábková, Jan Martínek, David Vetchý, Jan Muselík

Prakt. Lékáren. 2016; 12(1): 26-28

Článek pojednává o využití nově dostupné farmaceutické suroviny budesonidu. Díky magistraliter přípravě v lékárně se nám otvírá nová možnost léčby eozinofilní ezofagitidy. Jedná se o individuálně připravovanou vysoce viskózní suspenzi budesonidu. V příspěvku se zaměříme na zhodnocení stability a bezpečnostního profilu této suspenze.

Informace

Vzpomínka na kolegu Ivana Andela

Pavel Grodza

Prakt. Lékáren. 2016; 12(1): 11

Samoléčba

Jak pomoci pacientovi s výběrem volně dostupných přípravků na léčbu onemocnění horních cest dýchacích

How can we help to choose OTC drugs for the treatment of upper respiratory tract infections

Marek Lžičař

Prakt. Lékáren. 2016; 12(1): 33-36

Onemocnění horních cest dýchacích patří k častým infekcím především během podzimního a zimního ročního období. Lidský organizmus bývá v tomto období citlivější k bakteriálním nebo virovým patogenům. Z příznaků se nejčastěji objevuje kašel, rýma, horečka a bolesti v krku. Akutní průběh obtíží většinou přivádí pacienty do lékárny, kde pak od odborného personálu očekávají vhodná doporučení pro potlačení obtíží. V textu jsou uvedeny terapeutické možnosti, kterými lze ovlivnit typické projevy onemocnění horních cest dýchacích a případná rizika, spojená s užíváním léků.

Kvíz

Autodidaktický test 1/16

Prakt. Lékáren. 2016; 12(1): 37-38


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.