Praktické lékárenství, 2016, číslo 4

Slovo úvodem

Když se řekne infekce

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2016; 12(4): 130-131

Aktuální farmakoterapie

Nové léky v andrologii

New drugs in andrology

Ivan Trávníček

Prakt. Lékáren. 2016; 12(4): 130-132

Andrologie je specializovaná součást urologie zabývající se poruchami sexuálních funkcí, plodnosti a některými poruchami zevních pohlavních orgánů muže. Jedná se o obor interdisciplinární využívající diagnostické i léčebné metody endokrinologické, chirurgické, farmakologické i fyzikální. Farmakologické léčebné možnosti v andrologii jsou relativně chudé, máme však v současné době několik nových léčiv, které rozšiřují spektrum léčby. Jedná se hlavně o nové molekuly inhibitorů fosfodiesterázy 5 v léčbě erektilní dysfunkce, krátkodobě působící blokátor zpětného vychytávání serotoninu pro léčbu předčasné ejakulace a přípravek klostridiové kolagenázy...

Fytoterapie

Přehled účinků a bezpečnosti užívání drog v průběhu těhotenství a laktace - 5. část

Overview of the effects and safety of the use of natural medicines during pregnancy and lactation - part 5

Lenka Tůmová, Lenka Holcová

Prakt. Lékáren. 2016; 12(4): 138-142

Tento příspěvek navazuje na předchozí práci „Rizika používání léčivých rostlin v období těhotenství a kojení“. Formou tabulek uvádí u jednotlivých drog (řazeno abecedně-písmeno H-L), jejich terapeutické využití, nežádoucí účinky a kategorizaci bezpečnosti užívání v průběhu těhotenství a laktace. Dále jsou v textu uvedeny i výsledky některých studií na zvířecích modelech a v humánní terapii.

Nemocniční lékárenství

Cílená léčba u nádorových onemocnění krve

Targeted therapy in treatment of blood cancer

Lenka Doležalová

Prakt. Lékáren. 2016; 12(4): 133-137

Hematologické malignity představují široké spektrum nádorových onemocnění, která postihují kostní dřeň (leukemie) a lymfatické uzliny (lymfomy). V léčbě se uplatňuje celá řada postupů, které se mohou i vzájemně kombinovat. U pacientů s nízkým stupněm rizika postačuje v začátcích léčby pouze observace či podpůrná léčba, u pokročilejších a akutních stadií podstupují pacienti autologní, alogenní transplantaci krvetvorných buněk, chemoterapii, radioterapii či cílenou léčbu. Další léčebné postupy zahrnují aplikaci růstových faktorů, imunomodulační léčbu, transfuzi, protiinfekční či chelatační léčbu. Léčebný postup a výběr léčiva se vždy odvíjí...

Samoléčba

Aktuální pohled na fotoprotekci kůže

Current view on skin photoprotection

Jiří Ettler, Karel Ettler

Prakt. Lékáren. 2016; 12(4): 54-59

Ochrana kůže před slunečním zářením je souhrnem opatření zamezujících expozici kůže nežádoucím účinkům ultrafialového záření. Tato opatření spočívají v první řadě v zodpovědném chování rizikových jedinců, vyhýbaní se ostrému polednímu slunci, nošení fotoprotektivních oděvů a aplikaci opalovacích krémů na slunci exponovanou kůži. Speciální pozornost je třeba věnovat ochraně dětí a imunosuprimovaných jedinců. Velmi diskutovaným tématem je vitamin D – jeho role v organizmu, optimální hladina a praktické implikace částečné závislosti jeho syntézy na ultrafialovém záření. Kromě organizovaných osvětových preventivních akcí i dlouhodobých...

Ošetření drobných poranění

Treatment of small injuries

Markéta Koutná

Prakt. Lékáren. 2016; 12(4): 147-149

Drobná poranění patří mezi úrazy, které vznikají při běžné práci v domácnosti, v zaměstnání, v rámci sportovních nebo odpočinkových aktivit. Obvykle svým rozsahem nevyžadují ošetření zdravotnického odborníka. Současná terapeutická krytí nabízejí speciální škálu materiálů, která zmírní možné komplikace a urychlí hojení. Výběr obvazů jednotlivých terapeutických krytí se umí přizpůsobit požadavkům vycházejícím z typu rány a podmínkám, ve kterých se poraněný nachází. Mřížky s antiseptickými látkami jsou základními prostředky v ošetření akutních ran.

Kazuistiky z praxe farmaceuta

Spolupráce klinického farmaceuta, pediatra a neurologa u pacienta s farmakorezistentní epilepsií

Multidisciplinary team approach of paediatrician, neurologist and a clinical pharmacist in management of a paediatric

Petra Thomson, Pavel Rozsíval

Prakt. Lékáren. 2016; 12(4): 150-153

Pacient s farmakorezistentní epilepsií v útlém věku představuje komplikovaný problém z hlediska interakcí řady užívaných léčiv, volby jejich správné dávky, vhodné lékové formy a možné potřeby off-label terapie nebo přípravy IPLP, jak dokladuje prezentovaná kazuistika pacienta.

Kvíz

Autodidaktický test 4/16

Prakt. Lékáren. 2016; 12(4): 154-155


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.