Prakt. Lékáren. 2016; 12(3): 102-104

Farmakogenetika v práci klinického farmakologa a farmaceuta

Olga Bartošová1, Ondřej Slanař1, Irena Netíková1
1 Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN, Karlova univerzita v Praze a Oddělení klinické farmakologie a farmacie,

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Farmakogenetika je obor, který studuje vliv genetické predispozice pacienta na účinnost a výskyt nežádoucích účinků léčiva. Tento obor je základem personalizované medicíny. Výsledek farmakogenetického vyšetření pacienta ovlivňuje výběr a dávkování léčiva s ohledem na prevenci toxicity a predikci farmakoterapeutického efektu. Cílem tohoto článku je popsat význam farmakogenetiky v práci klinického farmakologa a farmaceuta.

Klíčová slova: farmakogenetika, personalizovaná medicína, genetický polymorfiszmus, klinický farmaceut

Pharmacogenetics in practice of a clinical pharmacologist and a pharmacist

Pharmacogenetics is the field that studies the impact of the genetic variability of a patient on the effectiveness and side effects of pharmacotherapy. This field is the basis for personalized medicine. Genotyping of patients may determine the choice and dosage of a drug with respect to the prevention of toxicity and prediction of pharmacotherapeutic effect. The aim of this article is to describe the importance of pharmacogenetics in the practice of a pharmacist-managed clinical service.

Keywords: pharmacogenetics, personalized medicine, genetic polymorphism, clinical pharmacist

Zveřejněno: 1. červenec 2016


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.