Praktické lékárenství, 2016, číslo 3

Slovo úvodem

Prohlášení XII. shromáždění členů České farmaceutické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, z. s.

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D

Prakt. Lékáren. 2016; 12(3): 87

Aktuální farmakoterapie

Vliv myo-inositolu na vývoj vajíček a embryí

Effect of myo-inositol on the development of oocytes and embryos

Pavel Trávník

Prakt. Lékáren. 2016; 12(3): 90-92

Výsledky řady studií svědčí pro přínos použití myo-inositolu v reprodukční medicíně. Kromě klasické aplikace u pacientek se syndromem polycystických ovarií se osvědčil i v přípravě žen na otěhotnění přirozeným způsobem a na mimotělní oplození.

Nejnovější přístupy k léčbě hepatitidy C, reálná naděje k její eliminaci?

Newest approaches for the treatment of Hepatitis C, is there a real chance of curing it?

Luděk Beneš

Prakt. Lékáren. 2016; 12(3): 93-97

Významný pokrok v léčbě hepatitidy C, reálná naděje úspěšné léčby. Nejnovější používaná léčiva a současné možnosti léčby.

Zánětlivá onemocnění ucha

Ear infections

Michal Jurovčík

Prakt. Lékáren. 2016; 12(3): 98-101

Zánětlivá onemocnění ucha patří mezi velmi častá onemocnění. V jejich akutní podobě se s nimi setkáváme zejména v dětském věku a jsou nejčastějším důvodem podání antibiotik u dětí (1, 2, 3). Přesné dělení zánětů ucha je někdy problematické a asi nejjednodušší je rozlišovat akutní a chronické. Zcela specifické jsou otitidy sekretorické a všechny tyto tři skupiny potom mohou být ve vzájemné příčinné souvislosti. Jistá specifika vykazují rovněž záněty zvukovodu. Komplikace otitid mohou být život ohrožující. Včasné rozpoznání a řešení ušních onemocnění může mít zásadní vliv na rozvoj dítěte.

Klinická farmacie

Farmakogenetika v práci klinického farmakologa a farmaceuta

Pharmacogenetics in practice of a clinical pharmacologist and a pharmacist

Olga Bartošová, Ondřej Slanař, Irena Netíková

Prakt. Lékáren. 2016; 12(3): 102-104

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Farmakogenetika je obor, který studuje vliv genetické predispozice pacienta na účinnost a výskyt nežádoucích účinků léčiva. Tento obor je základem personalizované medicíny. Výsledek farmakogenetického vyšetření pacienta ovlivňuje výběr a dávkování léčiva s ohledem na prevenci toxicity a predikci farmakoterapeutického efektu. Cílem tohoto článku je popsat význam farmakogenetiky v práci klinického farmakologa a farmaceuta.

Fytoterapie

Goji - obsahové látky a léčivé účinky

Goji - active compounds and therapeutic effects

Zdeňka Navrátilová

Prakt. Lékáren. 2016; 12(3): 108-110

Současný životní styl s sebou přináší řadu zdravotních rizik, která přispívají ke vzniku civilizačních onemocnění, jako je nadváha, vysoký krevní tlak, diabetes, metabolický syndrom a další. Velký rozmach proto zažívají tzv. funkční potraviny, které obsahují kromě živin i další zdraví prospěšné látky, které působí příznivě na lidské zdraví a snižují negativní dopady nevhodného životního stylu. Jednou z funkčních potravin jsou i plody kustovnice, známé pod jménem goji. Ty obsahují polysacharidy, flavonoidy, karotenoidy a další biologicky aktivní látky a byla u nich prokázána řada léčivých účinků.

Farmaceutická technologie

Mukoadheze a její uplatnění při aplikaci léku do dutiny ústní

Mucoadhesion as a phenomenon used for drug application into the oral cavity

Jan Gajdziok

Prakt. Lékáren. 2016; 12(3): 105-107

Druhý ze série článků zabývající se dutinou ústní jako vhodným místem pro aplikaci řady léků má za cíl stručně popsat fenomén mukoadheze, který je v oblasti orálního podání v odborné literatuře široce diskutován. Tento proces může zajistit, na základě vytvoření adhezivních vazeb na hlenové vrstvě sliznice, prodloužené setrvání vhodné lékové formy v místě aplikace, a tím výrazně zlepšit compliance pacientů, efektivitu terapie, biologickou dostupnost léčiva a přispět k celkovému zkvalitnění průběhu léčby. Proces mukoadheze je složitý děj, který může být ovlivněn řadou faktorů a především výběrem vhodné nosné adhezivní látky při formulaci lékové...

Samoléčba

Volně prodejné prostředky v terapii benigní hyperplazie prostaty

Over-the-counter medications in treatment of the benign prostatic hyperplasia

Ondřej Šimandl

Prakt. Lékáren. 2016; 12(3): 111-117

Benigní hyperplazie prostaty patří mezi nezhoubná, avšak, není-li léčeno, progredující onemocnění významně ovlivňující kvalitu života mužů již po 40. roce života. S věkem pak frekvence výskytu tohoto onemocnění narůstá. Článek si klade za cíl seznámit čtenáře s aktuálně dostupnými přípravky určenými k samoléčbě syndromu dolních močových cest, tedy klinicky vyjádřené symptomatologie benigní hyperplazie prostaty. Jedná se převážně o fytopreparáty obsahující nejčastěji extrakt z plodů trpasličí plevelné palmy Serenoa repens. Kromě přehledu názvů volně prodejných preparátů, jejich složení a doporučeného dávkování, je v článku uvedena krátká charakteristika...

Kazuistiky z praxe farmaceuta

Problematika non-adherence k léčbě u staršího pacienta a její řešení při individuální konzultaci ve veřejné lékárně

The topic of medication non-adherence of geriatric patient and its solution during the individual consultation

Jana Šolínová, Josef Malý

Prakt. Lékáren. 2016; 12(3): 118-121

Individuální konzultace v lékárně poskytují vhodné podmínky pro identifikaci a řešení lékových problémů. Často se vyskytujícím lékovým problémem je non-adherence k léčbě. Cílem sdělení je na příkladu kazuistiky staršího pacienta ukázat možnost záchytu a řešení non-adherence pacienta ke zvolené farmakoterapii při poskytování farmaceutické péče ve veřejné lékárně.

Kvíz

Autodidaktický test č. 3/2016

Prakt. Lékáren. 2016; 12(3): 122-123


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.