Prakt. Lékáren. 2016; 12(5): 173-174

Vliv myoinositolu na vývoj a funkci spermií

Pavel Trávník
REPROMEDA s. r. o., Brno

Přínos použití myoinositolu v reprodukční medicíně byl popsán v řadě studií. Kromě aplikace u žen se osvědčil i při podpoře vývoje a funkce spermií.

Klíčová slova: reprodukční medicína, myoinositol, inositol, spermatogeneze, funkce spermií

Influence of myo-inositol on the development and functions of spermatozoa

The benefit of myo-inositol in the reproductive medicine has been described in many studies. Besides the application to the women it has been prooved in the support of the spermatogenesis and the sperm functions.

Keywords: reproductive medicine, myo-inositol, inositol, spermatogenesis, sperm functions

Zveřejněno: 1. říjen 2016


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.