Praktické lékárenství, 2016, číslo 5

Slovo úvodem

Hovory o zdraví aneb Naslouchejme pacientům

PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová

Prakt. Lékáren. 2016; 12(5): 159

Aktuální farmakoterapie

Makrolidy a jejich lékové interakce

Macrolides, their drug-drug interactions and solutions

Michal Prokeš, Ondřej Suchopár, Josef Suchopár

Prakt. Lékáren. 2016; 12(5): 163-169

Makrolidy patří k široce předepisovaným antibiotikům. Ačkoliv jsou dobře tolerovány, některé makrolidy mohou různým způsobem zapříčinit lékové interakce. Klarithromycin a roxithromycin jsou inhibitory CYP3A4 a tímto způsobem zvyšují plazmatické koncentrace substrátů CYP3A4. To může poškodit pacienty užívající simvastatin, atorvastatin, verapamil, diltiazem a ostatní léky. Klarithromycin také inhibuje P-glykoprotein, což zvyšuje plazmatické koncentrace digoxinu, trazodonu, sildenafilu, omeprazolu a glibenklamidu. Klarithromycin a azithromycin prodlužují interval QT a mohou způsobit arytmii torsade de pointes, což může být potencováno jinými...

Lipertance - novinka v komplexní prevenci kardiovaskulárních příhod

Lipertance - a novel agent in comprehensive prevention of cardiovascular events

Filip Málek

Prakt. Lékáren. 2016; 12(5): 170-172

Vysoké procento pacientů s arteriální hypertenzí má nejenom vysoký krevní tlak, ale také poruchu metabolizmu lipidů. Hypertenze a dyslipidemie jsou časté, a proto je nutné oba významné rizikové faktory aterosklerózy a kardiovaskulárních příhod intervenovat současně a včas. Moderním přístupem komplexní prevence kardiovaskulárních příhod je fixní trojkombinace dvou antihypertenziv se statinem.

Vliv myoinositolu na vývoj a funkci spermií

Influence of myo-inositol on the development and functions of spermatozoa

Pavel Trávník

Prakt. Lékáren. 2016; 12(5): 173-174

Přínos použití myoinositolu v reprodukční medicíně byl popsán v řadě studií. Kromě aplikace u žen se osvědčil i při podpoře vývoje a funkce spermií.

Klinická farmacie

Účinná a bezpečná terapie arteriální hypertenze u obézního pacienta s metabolickým syndromem

Safe and effective antihypertensive therapy in obesity

Iva Prokopová

Prakt. Lékáren. 2016; 12(5): 176-181

Se šířící se epidemií obezity se v praxi stále častěji setkáváme s nárůstem arteriální hypertenze, mnohdy rezistentní na běžnou terapii. Obezita je onemocnění, které samo o sobě snižuje účinek antihypertenziv, zároveň je provázena patologickými stavy, které k arteriální hypertenzi vedou. Popisovány jsou nejčastěji zvýšená aktivita sympatiku, ovlivnění systému renin-angiotenzin- aldosteron, hyperinzulinemie a hyperleptinemie. Tyto skutečnosti by měly být zahrnuty do volby nejvhodnějšího typu antihypertenziva. Vzhledem k farmakokinetickým změnám u obézních pacientů bývá nutné užití vyšších dávek antihypertenziv. V terapii preferujeme inhibitory...

Fytoterapie

Fytoterapeutika s tlumivým účinkem na centrální nervový systém

Herbal drugs with depressant effects on the central nervous system

Marie Kašparová

Prakt. Lékáren. 2016; 12(5): 182-185

Článek poskytuje informace o účincích a možnostech použití vybraných rostlinných sedativ a hypnotik.

Samoléčba

Umělá mléčná kojenecká výživa - současná doporučení

Infant formulas - current recommendations

Eva Karásková

Prakt. Lékáren. 2016; 12(5): 186-189

Kojení je nejvhodnější formou výživy kojence. V případě, že kojení není možné, je nutné podat umělou mléčnou formuli. Článek podává přehled jednotlivých typů přípravků dostupných u nás, jak pro zdravé děti, tak pro děti s gastroezofageálním refluxem, s alergií na bílkovinu kravského mléka nebo pro nezralé, neprospívající novorozence a kojence.

Akutní záněty horních cest dýchacích

Upper airway acute inflammatory diseases

Martin Formánek, Debora Jančatová, Olga Svobodová, Karol Zeleník

Prakt. Lékáren. 2016; 12(5): 190-192

Autoři článku se v následujících řádcích věnují akutním zánětům horních cest dýchacích se zaměřením na terapii nekomplikovaných infekčních zánětů.

Volně prodejné přípravky podporující imunitu

Over-the-counter immunostimulants

Markéta Peřinová

Prakt. Lékáren. 2016; 12(5): 194-197

Následující článek se zabývá volně prodejnými přípravky na podporu imunity používanými zejména k prevenci vzniku respiračních onemocnění. Mezi nejčastěji používané patří přípravky s obsahem echinacey nebo hlívy ústřičné a beta-glukanů. K často diskutovaným otázkám patří význam vitaminu C a probiotik v prevenci respiračních onemocnění. Současný trh nabízí pouze malé množství registrovaných léčivých přípravků a velké množství doplňků stravy na podporu imunity. Úkolem lékárníka je výběr vhodného přípravku se zvláštním zřetelem zejména u těhotných a kojících žen.

Akutní rinosinusitidy

Acute rhinosinusitis

Rami Katra

Prakt. Lékáren. 2016; 12(5): 198-200

Rýma, resp. akutní rinosinusitida je nejčastější typ zánětu horních cest dýchacích, který se projevuje hlavně zduřením nosní sliznice a sekrecí z nosu. Rinosinusitida je primárně lokalizována v dutině nosní, ale postihuje i vedlejší nosní dutiny, protože sliznice nosních průduchů plynule přechází do paranazálních dutin. Rinosinusitida významně omezuje kvalitu života.

Hemoroidy - co doporučit v lékárně?

Hemorrhoids - as recommended in the pharmacy?

Ondřej Šimandl

Prakt. Lékáren. 2016; 12(5): 201-209

Hemoroidální nemoc v současnosti patří již mezi tzv. civilizační choroby. Uvádí se, že potížemi spojenými s tímto onemocněním trpí alespoň jedenkrát za život více než polovina všech obyvatel průmyslově vyspělých zemí. Zejména v počátku potíží spojených s hemoroidálním onemocněním často pacienti volí, dříve než návštěvu lékaře, samoléčbu přípravky zakoupenými v lékárně. Článek si proto klade za cíl seznámit čtenáře s možnostmi neinvazivní (farmakologické) léčby hemoroidální nemoci a mírnění symptomů ji doprovázejících, jako je krvácení, bolest či pruritus. Krátce se též v závěru věnuje režimovým opatřením, která mohou významným způsobem pozitivně...

Kazuistiky z praxe farmaceuta

Geriatrický pacient s hyponatremií - polékové riziko?

Geriatric patient with hyponatremia - drug-related risk?

Kateřina Ládová, Milena Ivanova

Prakt. Lékáren. 2016; 12(5): 210-212

Hyponatremie je poměrně častým zdravotním problémem spojeným se zvýšenou morbiditou a mortalitou. Projevy a důsledky hyponatremie mohou být o to závažnější u geriatrických pacientů. Diferenciální diagnostika hyponatremie včetně identifikace jejích příčin jsou extrémně důležité pro správné nastavení terapie. Faktorů podílejících se na vzniku hyponatremie může být mnoho a mohou se různě kombinovat. Řadí se mezi ně i užívaná léčiva. Cílem sdělení je na případu pacienta vyššího věku demonstrovat vybraná léčiva, která by mohla mít potenciální vliv na snížené hladiny sérového sodíku a jejichž znalostí můžeme v rámci poskytování racionální farmaceutické...

Kvíz

Autodidaktický test 5/16

Prakt. Lékáren. 2016; 12(5): 213-214


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.