Prakt. Lékáren. 2016; 12(6): 232-235

Pyridoxin v terapii epilepsií v pediatrii pohledem farmaceuta

Petra Thomson1,2, Kateřina Ládová1,3
1 Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
2 Nemocniční lékárna, Fakultní nemocnice Hradec Králové
3 Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Homolce, Praha

Role vitaminu B6 (pyridoxinu) je pro normální rozvoj a funkci centrální nervové soustavy neoddiskutovatelná. Podobně jako u dalších vitaminů skupiny B je nedostatek pyridoxinu vzácný. K funkčnímu deficitu vitaminu B6 mohou vést některé specifické genetické metabolické vady. Tento deficit je hlavní příčinou pyridoxin dependentní epilepsie u dětí. Cílem předkládaného článku je představit roli vitaminu B6 u epileptických křečí v pediatrii se zaměřením na dávkování a dostupnost léčivých přípravků s pyridoxinem, a to v různých lékových formách. Dávkování pyridoxinu je v dané indikaci přísně individuální včetně nutnosti podávat vysoké dávky až do maxima 1 g/den perorálně. Zejména pro dětskou populaci lze u vysokodávkových schémat pyridoxinu přistoupit k individuální přípravě tekutých lékových forem namísto drcení velkého množství tablet. U některých typů křečí je úspěšná i terapie aktivním metabolitem pyridoxal-5’-fosfátem.

Klíčová slova: vitamin B6, pyridoxin hydrochlorid, pyridoxal-5’-fosfát, epilepsie, novorozenecké křeče, magistraliter příprava

Pyridoxine use in children with epilepsy: a pharmacist’s point of view

Vitamin B6 (pyridoxine) plays a pivotal role in development and functioning of central nervous system. As with other vitamins of the B group, pyridoxine deficiency is rare, but it may occur as a result of some specific genetic disorders of metabolism. This may lead into functional deficiency of vitamin B6 and devolve into pyridoxine-dependent epilepsy in children. Pyridoxin dosing in this indication is based strictly on individual patient’s response and when reeded doses as high as 1g daily are administered orally. Especially with high dose pyridoxine regimens in paediatric population, it is preferable to avoid crushing tablets for administration and choose a suitable concentration of extemporaneously prepared oral liquid forms. In some types of neonatal and infantile seazures, therapeutic trial with pyridoxal-5’-phosphate is more appropriate choice yielding more successful results.

Keywords: vitamin B6, pyridoxine hydrochloride, pyridoxal-5-phosphate, epilepsy, neonatal seizures, extemporaneous preparation

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.