Prakt. Lékáren. 2016; 12(6): 244-247

Zvracení a průjem v dětském věku - jak může pomoci lékárník

Hana Kotolová
Ústav humánní farmakologie a toxikologie, Farmaceutická fakulta, Veterinární a Farmaceutická univerzita Brno

Průjem a zvracení jsou velmi časté symptomy, se kterými se setkáváme u dětí. Obvykle mají gastrointestinální původ a infekční podklad, ale mohou mít také řadu dalších příčin, které jsou u dětí specifické, ale méně obvyklé než u dospělých. Základem léčby nekomplikovaného průjmu a zvracení je zajištění rehydratace a následné realimentace. Z volně prodejných léčiv můžeme doporučit adsorbencia, probiotika, u starších dětí střevní dezinficiencia a ve zvláštních případech i symptomaticky působící analogy opioidů. Lékaře kontaktujeme vždy, pokud se společně s průjmem a zvracením vyskytuje neklesající horečka, bolest hlavy, krev ve stolici, bolesti břicha, nebo se stav náhle zhorší.

Klíčová slova: zvracení, průjem, samoléčení, volně prodejná léčiva

Vomiting and diarrhoea in children - how can the pharmacist help?

Diarrhoea and vomiting are very frequent symptoms, which we may meet in children. Usually, they are caused by gastrointestinal disorders and have infectional base but they can have many other causes, which are in children specific but less common than in the adults. The base of the therapy of the non-complicated diarrhoea and vomiting is securing of rehydration and following realimentation. From the non-prescription drugs, we can recommend the intestinal adsorbents and probiotics, in older children intestinal disinfectants and in especial cases the analogues of opioids with symptomatic effects as well. Always we get on to the physician, if in association with the diarrhoea and vomiting there is a not-decreasing fever, headache, blood in the stool, abdominal pain or if the state get suddenly worse.

Keywords: vomiting, diarrhoea, self-medication, non-prescription drugs

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.