Praktické lékárenství, 2011, číslo 5

Slovo úvodem

Slovo úvodem

Mgr. Martin Mátl

Prakt. Lékáren. 2011; 7(5): 203

Aktuální farmakoterapie

Nové možnosti v léčbě bakteriální vaginózy a vaginálního dyskomfortu

New possibilities in treating bacterial vaginosis and vaginal discomfort

Pavel Turčan

Prakt. Lékáren. 2011; 7(5): 208-211

Bakteriální vaginóza je jedním z nejčastějších infekčních onemocnění pochvy u žen v reprodukčním věku. Je charakterizované především přemnožením anaerobních poševních organizmů a vede k potlačení laktobacilů a zvýšení poševního pH. Základem současné léčby bakteriální vaginózy je metronidazol, lépe v perorální formě anebo lokální aplikace krému s klindamycinem. Ale ani tato léčba nemusí vést automaticky k obnovení normální flóry, pro kterou je charakteristická vysoká koncentrace laktobacilů, což usnadňuje návrat onemocnění a vznik recidiv. Nový přípravek Femibion® Intima s obsahem speciálních prebiotik a extraktem z jetele lučního se zdá...

Střevní mikroflóra, slizniční bariéra a probiotika u některých interních chorob

Intestinal microflora, mucosal barrier and probiotics in some internal diseases

Jan Lata, Jana Juránková

Prakt. Lékáren. 2011; 7(5): 212-217

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje probiotika jako živé mikroorganizmy, které, pokud jsou podány v adekvátním množství, mají příznivý vliv na zdraví hostitele. V článku jsou uvedeny základní informace týkající se mikroflóry trávicího traktu, faktory ji ovlivňující a její funkce. Dále je uveden přehled terapeutického využití probiotik v gastroenterologii (průjmy, idiopatické střevní záněty, dráždivý tračník, divertikulární choroba tračníku, léčba infekce Helicobacter pylori, akutní pankreatitida a prevence vzniku kolorektálního karcinomu) a hepatologii (jaterní encefalopatie, ovlivnění bakteriální translokace a nealkoholická steatohepatiti...

Farmaceutická péče u warfarinizovaných pacientů v lékárně

Pharmaceutical care in warfarinized patients in the pharmacy

Hana Prudká

Prakt. Lékáren. 2011; 7(5): 218-221

Látky s antikoagulačním účinkem snižují srážlivost krve a jsou skupinou léčiv, která u řady pacientů slouží především k léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Z perorálních antikoagulancií byl v České republice do dnešního roku jediným registrovaným přípravkem warfarin (Warfarin Orion tbl. 3 a 5 mg a Lawarin tbl. 2 a 5 mg). Jednotlivci užívající warfarin jsou v lékárenské praxi považováni za tzv. „rizikové pacienty”. Úloha lékárníka při výdeji warfarinu nespočívá jenom v samotném výdeji tohoto léku, ale především v upozornění pacienta na četné a mnohdy velmi závažné interakce warfarinu s jinými léčivy, potravinovými doplňky a obecně...

Klinická farmacie

Kortikosteroidy a imunosupresiva v chronické léčbě

Corticosteroids and immunosuppression in chronic treatment

Kamil Rudolf, Josef Malý

Prakt. Lékáren. 2011; 7(5): 228-231

Správná funkce imunitního systému je nezbytná pro udržení stálosti vnitřního prostředí organizmu neboli homeostázy. V široké medicínské problematice nicméně existují situace, kdy je vlastní obranyschopnost ve svém důsledku nežádoucí. Potlačením imunity stabilizujeme průběh řady onemocnění autoimunitního, případně chronického zánětlivého původu a předcházíme rejekci transplantovaných orgánů a tkání (kostní dřeň, ledviny, játra, srdce). Nevýhodou imunosuprese je její dlouhodobost a neselektivní působení, kdy organizmus není schopen dlouhodobě odolávat infekčním činitelům a dochází k časnému selhání protinádorového dohledu. Imunosupresivní léky...

Farmaceutická technologie

Nové léčivé látky v magistraliter receptuře X - lidokain a lidokain-hydrochlorid

New medicinal substances in extemporaneous prescription, part 10 - lidocaine and lidocaine hydrochloride

Zbyněk Sklenář, Kateřina Horáčková

Prakt. Lékáren. 2011; 7(5): 232-235

Příspěvek představuje známé a dlouhodobě používané lokální anestetikum lidokain jak v podobě báze, tak své soli hydrochloridu, uvádí rozdíly ve vlastnostech a použití, tedy výskytu v různých lékových formách. Článek prezentuje možnosti přípravy lékových forem s obsahem lidokainu/lidokain-hydrochloridu, protože obě látky jsou poměrně nově k dispozici lékárnám jako farmaceutická substance pro magistraliter přípravu, a prezentuje příklady individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem lidokainu – lidokainový emulgel a makrogolovou mast.

Nové léčivé látky v magistraliter receptuře XI - domperidon

New medicinal substances in extemporaneous prescription, part 11 - domperidone

Zbyněk Sklenář, Kateřina Horáčková

Prakt. Lékáren. 2011; 7(5): 236-238

Domperidon je účinnou látkou používanou u dospělých i dětí, v České republice dostupný v registrovaných přípravcích pouze ve formě perorálních tablet jediné síly 10 mg. Pro aplikaci odlišné dávky nebo jiné lékové formy je možný buď mimořádný dovoz ze zahraničí, nebo se s výhodou nabízí individuální příprava. V dětské praxi jsou žádanou formou rektální čípky a perorální suspenze, u dospělých pak rektální čípky s vyšším množstvím účinné látky. Tím, že je od poloviny července 2011 k dispozici domperidon jako farmaceutická substance pro přípravu léčivých přípravků v lékárnách, je tak možná příprava příslušné lékové formy a takové dávky, kterou...

Blistr ve farmacii a veterinární medicíně

Blister in pharmacy and veterinary medicine

Pavel Brauner, Jozef Kolář

Prakt. Lékáren. 2011; 7(5): 239-241

V práci je vysvětleno chápání pojmu blistr ve farmacii a veterinární medicíně a jsou představeny příklady z obou oborů. Zatímco ve farmacii je pojmem blistr myšlen primární obal léčivého přípravku, ve veterinární medicíně se jedná o tzv. ostré mazání. Příspěvek je ilustrací odlišného používání uvedeného pojmu farmaceuty a veterinárními lékaři.

Klinická fyziologie

Metabolický syndrom

Metabolic syndrome

Zdeněk Wilhelm

Prakt. Lékáren. 2011; 7(5): 223-226

Metabolickým syndromem je označován stav nadváhy centrálního typu, dyslipidemie (charakterizované zvýšenými koncentracemi triacylglycerolů i sníženými koncentracemi HDL cholesterolu). Současně se vyskytuje zvýšená koncentrace glukózy na lačno. Tento syndrom je spojen se zvýšeným výskytem hypertenze, diabetem mellitem i celkově zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Léčba metabolického syndromu, vedle farmakologické léčby, v sobě zahrnuje i změnu životního stylu, zvýšení fyzické zátěže a optimálnějšího příjmu potravy jak co do kvantity, tak i kvality.

Pro farmaceutické asistenty

Minerální vody ve výživě a terapii

Mineral water in nutrition and therapy

Miloš Potužák

Prakt. Lékáren. 2011; 7(5): 242-244

Prameny minerálních vod upoutávaly svojí neobvyklou chutí, vůní, někdy i teplotou pozornost člověka již od nepaměti. Staly se základem léčebného lázeňství v celé Evropě. Současná nabídka pramenitých (stolních) a minerálních vod pro léčebné využití je poměrně široká, velkou měrou však výrobci podléhají požadavkům spotřebitelů a výsledkem jsou různé úpravy složení, chuti, barvy i obsahu oxidu uhličitého. Zahrnuje tuzemské výrobky i vody ze zahraničí.

Kvíz

Autodidaktický test 5/2011

Prakt. Lékáren. 2011; 7(5): 245-246


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.